Update schenking info mei 2021

Wat is een periodieke lijfrente schenking? 
Wilt u een van de mooiste vereniging van Den Haag financieel een steuntje in de rug geven of een specifiek project financieel ondersteunen? Dat kan en van de Belastingdienst kunt u een groot gedeelte terugkrijgen. Dat zit zo: 

Klein Zwitserland is een zogenoemde sociaal belang behartigende instelling (SBBI). Een SBBI geniet een vrijstelling voor giften die zij ontvangt. Dit kunnen eenmalige schenkingen zijn, maar ook periodieke schenkingen. Een periodieke gift of lijfrenteschenking is een jaarlijkse schenking van een vast bedrag dat gedurende minimaal vijf jaar achter elkaar wordt gedaan. Van tevoren legt u vast dat u de schenking gedurende ieder jaar gaat doen. 

Als aan de fiscale voorwaarden wordt voldaan, is de periodieke gift aftrekbaar van uw inkomen in box 1. De belangrijkste voorwaarden zijn: 

  • U schenkt jaarlijks hetzelfde bedrag
  • De looptijd is minimaal 5 jaar
  • De gift moet zijn vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst (zie hierna)
  • De gift is extra en komt niet in plaats van bijvoorbeeld contributie

Let op: een eenmalige gift aan Klein Zwitserland is niet aftrekbaar van uw inkomen. 

Wat zijn voor u de voordelen van de schenking?
Voor u is het grootste voordeel dat u de gift in uw aangifte volledig in aftrek mag brengen. Er geldt geen drempel voor periodieke giften die wel geld voor reguliere giften aan ANBI’s (de drempel is 1% van uw inkomen). 

Doordat de lijfrenteschenking aftrekbaar is krijgt u maximaal 46% (2021) terug van de Belastingdienst. De aftrek daalt de komende jaren stapsgewijs naar 37% in 2023. Van een schenking van € 100 in 2021 krijgt u derhalve nog € 46 terug van de Belastingdienst en in 2023 is dat nog € 37. 

Wat gebeurt er met uw schenking?
De club zal ieder jaar een specifiek doel formuleren. We zijn de afgelopen jaren bijvoorbeeld de trainingen voor de breedte jeugd aanzienlijk aan het verbeteren. Daarvoor zijn goede gekwalificeerde trainers nodig. Uw schenking kan bijvoorbeeld worden gebruikt om deze trainers op te leiden van jongs af aan. Dit bevordert het plezier van de trainingen, maar bovenal het niveau van alle spelers op Klein Zwitserland. 

Wilt u Klein Zwitserland een legaat nalaten?
Indien u een legaat nalaat aan de vereniging dan is hierover geen erfbelasting verschuldigd. Als u dat wilt kunt u het legaat ook koppelen aan een specifiek doel binnen de vereniging, zoals een (jeugd)afdeling, of investeringen in de opstallen. Dit moet wel voldoende ruim geformuleerd zijn, want de vrijstelling geldt weer niet als er een opdracht verbonden is aan het legaat. Het bestuur zorgt ervoor dat de gelden aan het doel worden besteed dat u hebt geformuleerd. 

Wat moet u voor deze schenking vastleggen? 
Om de periodieke schenking in aftrek te kunnen brengen, moet u de schenking schriftelijk vastleggen. Dit hoeft niet notarieel. Onderaan dit artikel is een download naar het formulier waar u de schenking mee kunt regelen. U krijgt na het invullen van de overeenkomst nadere informatie. 

Wilt u meer informatie ontvangen of hebt u vragen? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze penningmeester: penningmeester@kleinzwitserland.nl of met Derkman Belastingadvies via lodewijk@derkmanbelastingadvies.nl

Downloads:

Vrienden van KZ Overzicht