Algemene Ledenvergadering 9 december 2021

Op donderdagavond 9 december vindt een extra ingelaste ALV plaats, waarin gestemd zal worden over de voorgestelde statutenwijziging. Hierbij de link ALV_online_Teams_0912

 

Op de ALV van 18 november is dit onderwerp behandeld. Omdat de statuten voorschrijven dat 2/3 van het aantal leden aanwezig en/of vertegenwoordigd moet zijn voor een rechtsgeldig besluit, kon er niet tot stemming worden overgegaan. De statuten schrijven voor dat er dan een extra ALV wordt uitgeschreven ten minste twee weken en uiterlijk vier weken na de plaatsgevonden ALV.

Op de ALV van 9 december is geen 2/3 van het aantal leden nodig, maar kan het voorstel worden aangenomen met een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Het Bestuur nodigt de leden en de wettelijk vertegenwoordigers van de jeugdleden van harte uit om deze ALV via Teams te volgen. De link staat vermeld in de agenda en zal nog worden  toegestuurd per mail. 

Alle stukken (agenda, notulen en stukken gerelateerd aan de statutenwijziging) staan bij dit artikel achter de inlog. De vergaderstukken kunnen ook opgevraagd worden bij de secretaris op bestuur@kleinzwitserland.nl

Hartelijke groet,

Bestuur HCKZ

 

Clubnieuws Overzicht