Gezocht: voorzitter & leden raad van toezicht

HCKZ heeft een raad van toezicht (RvT) die verantwoordelijk is voor het toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in onze vereniging.

De RvT HCKZ bestaat uit 5 leden. Op de ALV in juni 2019 treden 3 leden af. Zodoende zoeken we nieuwe mensen. 

Er wordt gestreefd naar een brede en diverse samenstelling o.a. qua (hockey)carrière op HCKZ, kennis van sport, financiën, juridisch, leeftijd, visie op sport en omgeving. 
We zoeken o.a. 

 • Iemand die beschikt over kennis van financiën en contact kan onderhouden met de kascontrolecommissie;
 • Een juridisch onderlegd lid;
 • Iemand die affectie met of achtergrond in tophockey heeft
 • Een actief spelend lid op HCKZ die in staat is om de belangen en de invalshoek van (jong) senioren en veteranen binnen de RvT in te brengen

Tot slot zal één van de nieuwe leden worden voorgedragen als nieuwe voorzitter van de RvT. 

Procedure benoeming nieuwe leden Raad van Toezicht HC Klein Zwitserland 

 • 0p de ALV van juni 2019 treden 3 leden van de raad van toezicht af. HCKZ zoekt per die datum 3 nieuwe leden voor de raad van toezicht waarbij 1 van hen de voorzitter wordt per november 2019, wanneer de huidige voorzitter aftreedt.
 • Tijdens de najaars-ALV 2018 heeft de ALV drie onafhankelijke leden voor de benoemingscommissie aangewezen: Angeline de Laat, Edgar de Bruin en Marie-Leontine de Graaf. De benoemingscommissie bestaat voorts uit twee leden van de raad van toezicht: Michelle de Rijke en Lucas Hendrikse.
 • De raad van toezicht heeft in samenwerking met de benoemingscommissie een profielschets opgesteld, waaraan het kandidaat-lid van de raad van toezicht moeten voldoen.
 • Een integriteittoets kan onderdeel vormen van de procedure.
 • U kunt uw interesse voor het lidmaatschap van de raad van toezicht kenbaar maken door middel van een CV met een begeleidend schrijven en met motivatie aan de benoemingscommissie op het e-mailadres: adelaat@personneltouch.nete/o marie-leontine@boardrefreshment.nl, tot uiterlijk 24 maart 2019.
 • De kandidaten ontvangen ofwel een uitnodiging tot een gesprek met de benoemingscommissie in de maand april ofwel een gemotiveerd schriftelijk bericht dat zij niet worden uitgenodigd.
 • De selectieprocedure bestaat uit maximaal twee gesprekken.
 • Uiterlijk eind mei 2019 ontvangen de kandidaten die één of meerdere gesprekken hebben gevoerd, bericht van de benoemingscommissie of zij door de benoemingscommissie als kandidaat worden voorgedragen aan de ALV van juni 2019.
 • Kandidaten die worden voorgedragen aan de ALV moeten bereid zijn hun cv bij de agendastukken van de ALV openbaar te maken op het uitsluitend voor leden toegankelijke gedeelte van de website van HCKZ. 

Functieomschrijving en profielschets leden Raad van Toezicht HC Klein Zwitserland 

Algemene doelstelling

De raad van toezicht is in het leven geroepen om te fungeren als vooruitgeschoven post van de leden van de vereniging om frequenter en diepgaander met het bestuur te communiceren dan tijdens de voor- en najaars ALV.

De raad van toezicht heeft grofweg drie primaire functies

 • het bestuur enthousiasmeren en inspireren bij haar taak; 
 • (on)gevraagd te sparren bij belangrijke issues; 
 • een controlerende taak op de uitvoering van het beleid voor de vereniging (incl. aansluiting bij de kas-cie).

Verantwoordelijkheden 

 • Toezicht houden op ontwikkeling en realisatie van het beleid van het bestuur. 
 • Toezicht op de strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van HCKZ.
 • Toezicht op het kwaliteitsbeleid.
 • Zich actief laten inlichten over situatie club en wijze van besturing. 
 • Het bestuur met raad terzijde staan. 
 • Aan de leden verslag uit brengen over de wijze waarop het bestuur de hem toevertrouwde opdracht uitvoert. 
 • Aan de leden verslag uitbrengen op welke wijze raad van toezicht zijn verantwoordelijkheid invult c.q. heeft ingevuld. 

 Bevoegdheden 

 • Toegang tot alle bestuursleden, alsmede tot commissies voor zover gewenst, en tot alle informatie. 
 • (On)gevraagd advies uitbrengen. 
 • Onderwerpen agenderen voor de agenda van de ALV. 

 Taken 

 • Adviseren over Strategie (ambitie, missie). 
 • Toezicht houden op Governance (inrichting, samenwerking, continuïteit bestuur). 
 • Een adviserende en toezichthoudende rol inzake onder andere opstellen en uitvoeren van meerjarenplan (zowel financieel als technisch), begroting, jaarverslag. 
 • Stakeholder Management (met name relatie met leden) 

 Werkwijze 

 • De raad van toezicht komt minimaal 3 x per jaar samen met bestuur of zoveel meer als de raad van toezicht dan wel het bestuur noodzakelijk acht. De raad van toezicht doet verslag hiervan tijdens de ALV aan de leden.
 • Onoverbrugbare meningsverschillen tussen raad van toezicht en bestuur worden voorgelegd aan de ALV. 

Beschikbare tijd 

 • De ervaring leert dat onder normale omstandigheden het lidmaatschap van de raad van toezicht ongeveer 1,5 dag per maand kost; van de voorzitter van de raad van toezicht kost dit naar verwachting 1 dag extra per maand onder normale omstandigheden. 

Samenstelling 

 • Gestreefd wordt naar een diverse samenstelling, in de brede zin van het woord. De leden dienen aantoonbare relevante ervaring en deskundigheid te hebben alsmede voldoende beschikbaar te zijn. Zij dienen gezamenlijk in staat te zijn om de bovengenoemde verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken adequaat uit te voeren.
 • De raad van toezicht dient in onderling overleg een alternerend opvolgingsschema te realiseren.  

Benoeming, Opvolging en Ontslag 

 • In de Statuten staat in artikel 23 lid 5 punten a t/m e de gang van zaken met betrekking tot benoemingen in de raad van toezicht in de toekomst aangegeven. De kandidaatstelling voor leden van de raad van toezicht geschiedt door een benoemingscommissie, bestaande uit twee leden van de raad van toezicht en drie door de ALV uit haar midden aangewezen leden. De benoemingstermijn is gemaximeerd, conform de formulering van artikel 24 lid 3 van de Statuten. Hier vindt u ook de regeling van een eventuele herbenoeming. De statuten kunt u terugvinden op de site van HKCZ onder het kopje “regels”. Hieronder volgen de belangrijkste bepalingen van art. 23 van de statuten t.a.v. de benoeming.
 • De raad van toezicht van de vereniging bestaat uit meerderjarige natuurlijke personen. Het aantal leden van de raad van toezicht bedraagt ten minste drie en ten hoogste vijf.
 • De benoeming van leden van de raad van toezicht geschiedt door de algemene ledenvergadering uit en/of buiten de gewone leden.
 • Ingeval de raad van toezicht bestaat uit drie leden, wordt tenminste één lid van de raad van toezicht benoemd uit de wettelijk vertegenwoordigers van de juniorleden. In geval de raad van toezicht bestaat uit vier of vijf leden, worden tenminste twee leden van de raad van toezicht benoemd uit de wettelijk vertegenwoordigers van de juniorleden.
 • Niet tot lid van de raad van toezicht kan worden benoemd degene die een andere functie bekleedt binnen een ander orgaan van de vereniging.

Profielschets algemeen lid

Persoonlijkheidskenmerken 

 • Bekend met het actief lid zijn van een vereniging, betrokken.
 • Onafhankelijk, pro-actief, daadkrachtig en integer.
 • Gevoel voor verhoudingen, weloverwogen oordelend.
 • Op de achtergrond kunnen opereren. 

 Competenties 

 • Strategische Oriëntatie: het vermogen het bestuur te adviseren over de toekomst van de vereniging, in het krachtenveld waarin deze opereert, hetgeen naast een analytisch niveau ook het vermogen vereist om zicht te (gaan) hebben op de ontwikkelingen in de hockeysport en Klein Zwitserland in het bijzonder.
 • Oplossingsgerichte instelling: enerzijds het adviseren van het bestuur in het formuleren van de ambities (topsport, sociale functie, breedtesport), anderzijds het vermogen om toe te zien op de realisatie van de missie/ambities (financieel, top-en breedtesport, organisatie).
 • Samenwerking: het vermogen om in dit krachtenveld (sportvereniging, vrijwilligers, infrastructuur, mensen, topsport) effectief toezicht te houden op het bestuur.
 • Onafhankelijkheid: het vermogen om te allen tijde het belang van de vereniging centraal te stellen en daarmee het juiste evenwicht te betrachten tussen een effectieve samenwerking en “voet bij stuk houden”. 

 Ervaring 

 • Het nieuw te benoemen lid dient aantoonbare ervaring en affiniteit te hebben met bestuurszaken van (sport)verenigingen. Hockey ervaring is aanbevolen, doch niet noodzakelijk
 • Bij voorkeur aantoonbare deskundigheid op gebied van financiën dan wel juridische ervaring. Minimaal een van de nieuwe leden zal het contact onderhouden met de kascontrole commissie.
 • Minimaal 1 lid van de raad van toezicht moet aantoonbare affectie met/ervaring in tophockey hebben.
 • Minimaal 1 nieuw lid van de raad van toezicht is actief spelend lid op HCKZ en is in staat om de belangen van en de invalshoek van (jong) senioren en veteranen binnen de raad van toezicht in te brengen. 

Profielschets toekomstig voorzitter

Persoonlijkheidskenmerken 

 • Bekend met het actief lid zijn van een vereniging, betrokken.
 • Onafhankelijk, pro-actief, daadkrachtig en integer.
 • Gevoel voor verhoudingen, weloverwogen oordelend.
 • Op de achtergrond kunnen opereren. 

 Competenties 

 • Strategische Oriëntatie: het vermogen het bestuur te adviseren over de toekomst van de vereniging, in het krachtenveld waarin deze opereert, hetgeen naast een analytisch niveau ook het vermogen vereist om zicht te (gaan) hebben op de ontwikkelingen in de hockeysport en Klein Zwitserland in het bijzonder.
 • Oplossingsgerichte instelling: enerzijds het adviseren van het bestuur in het formuleren van de ambities (topsport, sociale functie, breedtesport), anderzijds het vermogen om toe te zien op de realisatie van de missie/ambities (financieel, top-en breedtesport, organisatie)
 • Samenwerking: het vermogen om in dit krachtenveld (sportvereniging, vrijwilligers, infrastructuur, mensen, topsport) effectief toezicht te houden op het bestuur.
 • Onafhankelijkheid: het vermogen om te allen tijde het belang van de vereniging centraal te stellen en daarmee het juiste evenwicht te betrachten tussen een effectieve samenwerking en “voet bij stuk houden”. 

Ervaring 

 • Het nieuw te benoemen lid dient aantoonbare ervaring en affiniteit te hebben met bestuurszaken van (sport)verenigingen. Hockey ervaring is belangrijk, doch niet noodzakelijk
 • Bij voorkeur aantoonbare deskundigheid op gebied van financiën dan wel juridische ervaring.
 • Met het oog op voorzitterschap van de raad van toezicht strekt bedrijfsmatige/zakelijke ervaring alsmede leidinggevende ervaring tot aanbeveling.

U kunt uw interesse voor het lidmaatschap van de raad van toezicht kenbaar maken door middel van een CV met een begeleidend schrijven en met motivatie aan de benoemingscommissie op het e-mailadres: adelaat@personneltouch.net e/o marie-leontine@boardrefreshment.nl, tot uiterlijk 24 maart 2019.

 

 

 

 

Downloads:

Clubnieuws overzicht